Vízia Česko-slovenskej únie

Vízia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Česko-slovenskej únii na obdobie 2014 – 2019

VÍZIA CIRKVI

Horlivá, otvorená a rastúca cirkev

„Nebuďte leniví v horlivosti.
Dajte sa rozohňovať Duchom.
Slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji.
V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“
List Rimanom 12,11-13

  1. Duchovnosť – ako horlivosť za Boha
   • Zbor ako živá rodina
   • Funkčný osobný vzťah s Bohom
   • Závislosť od Ducha Svätého
   • Funkčná rodina
   • Cirkev príťažlivá pre mladých
   • Inšpiratívne bohoslužby
  2. Poslanie – ako horlivosť za druhých
   • Načúvať človeku a svetu
   • Hrdosť na to, čo nesieme a hlásame
   • Zodpovedná a aktuálna teológia
   • Radostná a obetavá služba
   • Otvorená cirkev
   • Odvaha a chuť riskovať
   • Evanjelium ako srdcová záležitosť
   • V cirkvi žiť, nie prežívať
  3. Rast – ako horlivosť za rozvoj
   • Rast vo všetkých oblastiach kresťanského života
   • Výchova a povzbudzovanie vodcov
   • Schopnosť odovzdávať vieru mladej generácii
   • Zrozumiteľné posolstvo

DÔRAZY CIRKVI

Konferencia Česko-slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa chce položiť zvláštny dôraz na tieto oblasti života cirkvi a kladie si nasledujúce ciele:

DETI

Keď
deti sú prijímané také, aké sú a cirkev je voči nim otvorená
cirkev pristupuje k deťom so zodpovednou a aktuálnou teológiou
zvestované posolstvo je zrozumiteľné pre deti
dospelí sú schopní odovzdávať vieru mladej generácii
cirkev pomáha identifikovať a rozvíjať dary detí
cirkev vyhľadáva a podporuje osobnosti medzi deťmi
Tak
deti sú súčasťou zboru a aktívne sa podieľajú na zborovom živote
deťom je na ich službu vymedzený priestor v spoločenstve zboru
zbor má odvahu zveriť zodpovednosť a dôverovať deťom
inšpiratívne bohoslužby sú podľa potreby prispôsobené deťom
cirkev je príťažlivá pre deti a ich kamarátov
deti získavajú osobný vzťah s Bohom a delia sa oň so svojimi rovesníkmi
deti zapúšťajú korene v adventistickej identite

MLÁDEŽ

Keď
mladí ľudia sú prijímaní takí, akí sú a cirkev je voči nim otvorená
cirkev pristupuje k mladým ľuďom so zodpovednou a aktuálnou teológiou
zvestované posolstvo je zrozumiteľné mladým ľuďom
dospelí sú schopní odovzdávať vieru mladej generácii
cirkev pomáha identifikovať a rozvíjať dary mladých ľudí
cirkev vyhľadáva a podporuje osobnosti medzi mladými ľuďmi
Tak
mladí ľudia sú súčasťou zboru a aktívne sa do zborového života zapájajú
mladým ľuďom je vymedzený priestor na ich službu v zbore
zbor má odvahu zveriť zodpovednosť a dôverovať mladým ľuďom
inšpiratívne bohoslužby sú podľa potreby prispôsobené mladým ľuďom
cirkev je príťažlivá pre mladých ľudí a ich priateľov
mladí ľudia prehlbujú svoj osobný vzťah s Bohom a delia sa oň so svojimi vrstovníkmi
mladí ľudia sú zakorenení v adventistickej identite

RODINA

Keď
duchovnosť manželov a rodín je postavená na osobnom vzťahu s Bohom
duchovnosť sa prakticky prejavuje v duchovnom živote manželov a rodín
úloha muža a ženy, otca a matky je postavená na biblických základoch
cirkev pristupuje k strednej generácii so zodpovednou a aktuálnou teológiou
cirkev vytvára priestor pre vzdelávanie rodín a manželských párov
kazatelia venujú dostatočný čas pastorácii rodín
Tak
cirkev venuje dostatočnú pozornosť a pomoc seniorom, osamelým, opusteným, chorým,
zomierajúcim a inak sociálne vylúčeným
rodinám a manželom je vlastná radostná a obetavá služba
rodičia sú schopní odovzdávať vieru svojim deťom
rodiny sú inšpiráciou a oporou pre rodiny vo svojom okolí
stredná a staršia generácia nesie a odovzdáva adventistickú identitu

KAZATELIA

Keď
duchovnosť kazateľa je postavená na osobnom vzťahu s Bohom
duchovnosť sa prakticky prejavuje v živote kazateľa a jeho rodiny
cirkev venuje dostatočnú pozornosť aktuálnym otázkam v oblasti teológie a služby
cirkev vytvára priestor pre vzdelávanie kazateľov a študentov Teologického seminára
cirkev venuje dostatočnú pastoračnú starostlivosť a poradenstvo pre kazateľské rodiny
cirkev cielene vyhľadáva osobnosti medzi mladými ľuďmi pre kazateľskú a evanjelizačnú službu
Tak
kazateľ je pevne zakotvený v adventistickej identite
služba kazateľa je radostná a obetavá
zvestovanie Slova a vyučovanie sa deje na základe zodpovednej a aktuálnej teológie
zvestovanie posolstva je zrozumiteľné pre mladú generáciu a sekulárnu spoločnosť
kazateľ poskytuje pastoračnú starostlivosť rodinám i jednotlivcom
kazateľ je otvorený voči aktuálnym potrebám najbližšieho okolia a hľadá nové cesty pre oslovenie spoločnosti
kazateľ cielene vyhľadáva nové osobnosti pre službu