Klub Pathfinder v Petržalke

Cieľom činnosti klubu prieskumník Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti mladých ľudí a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad.

Klub prieskumPathfinder Petržalkaník Pathfinder organizuje pre deti na Slovensku aktivity zamerané na:

  • rozvoj fyzickej zdatnosti (plávanie, cyklistika, turistika, raftovanie a rôzne športy)
  • rozvoj táborníckych zručností (stavba stanu, práca s mapu a buzolou, nožom, sekerou…)
  • poznávanie prírody (rozoznávanie stromov, rastlín a zvierat)
  • výtvarnú výchovu (fotografovanie, modelovanie, kreslenie)
  • službu druhým (pomoc starším ľuďom a ľuďom v núdzi)
  • získavanie správnych životných postojov (úcta, priateľstvo, slušné správanie)

Od tohto školského roka začíname s pravidelným stretávaním v Petržalke – v Centre voľného času, Gessayova 6, Bratislava. Stretávať sa budeme každý štvrtok od 17:00 – 18:30 hod.

Kontakty:
Mgr. Janka Karasová – 0948/534 778
Mgr. Juraj Turóci – 0948/526 722