Vízia Slovenského združenia 2019 – 2024

Uvedomujeme si, že historicky žijeme v období očakávania vyliatia Ducha Svätého. Preto prosíme všetkých spoluveriacich, aby sa zjednotili na posolstve Božieho Slova a na modlitbách. Len zjednotený Boží ľud je pripravený k vyliatiu Ducha Svätého a k zmocneniu pre misiu a službu, ku ktorej sme povolaní Pánom cirkvi.

Delegáti konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa považujú za smerodajné pre ďalšie obdobie života cirkvi nadviazať na víziu, ktorá bola prijatá pre minulé konferenčné obdobie s dôrazom na:

  • Evanjelizáciu ako životný štýl
  • Duchovné obdarovanie členov
  • Potreby okolia
  • Osobnú zbožnosť
  • Pokračovanie v spoločných zborových a okrskových stretnutiach

Zaväzujeme výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa k priebežnému vyhodnocovaniu predloženej vízie a podľa potreby ju aj dopĺňať.