História našej cirkvi

História adventizmu vo svete

Na začiatku všetkého stála Biblia. Baptistický kazateľ William Miller sa venoval podrobnému a dôkladnému štúdiu Svätého Písma. Na základe proroctiev knihy Daniel a niektorých novozákonných textov dospel k presvedčeniu, že druhý príchod Ježiša Krista na túto zem sa blíži. Spolu so svojim stúpencami sa výpočtami dopracoval k presnému dátumu – 22. októbru 1844. Mnohí z nich sa vzdali svojho pozemského majetku a s nádejou očakávali veľkú udalosť. Nič, čo by bolo ich očiam badateľné sa však neudialo. Nastalo sklamanie. Niektorí sa vrátili do svojich pôvodných cirkví, iní na vieru v Boha zanevreli. Bola však medzi nimi i skupina veriacich, ktorí sa rozhodli naďalej študovať Bibliu, aby zistili, kde urobili chybu.

Ďalším štúdiom veriaci zistili, že Miller spojil správnu dobu s nesprávnou udalosťou. Proroctvo totiž nehovorí o Ježišovom príchode na túto zem, ale o jeho vstupe do Nebeskej Svätyne. Na základe ďalších biblických textov sa iným výpočtom už nevenovali. Pri vzniku adventizmu stálo niekoľko vedúcich osobností. Joseph Bates, James White a Ellen G. Whitoeová, ktorá zohrala významnú úlohu v oblasti duchovného vodcovstva. Vďaka vedeniu Svätým Duchom reagovala na mnoho oblastí, v ktorých bolo treba nájsť odpovede. Postupne sa formovali i základné vieroučné body adventistov, ako svätenie soboty, ako siedmeho dňa oddeleného Pánom Bohom, trojjedinosť Boha a samozrejme i hlásanie a očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista. Ďalšie významné prvky vierouky, ako správny vzťah k vlastnému telu ako chrámu Ducha Svätého, krst ponorením, alebo neoddeliteľnosť tela a duše sa postupne vyformovali do základných 28 vieroučných bodov. Samotná cirkev Adventistov siedmeho dňa bola založená 21. mája 1863 so sídlom v Battle Creek, v americkom štáte Michigan. Neskôr sa sídlo premiestnilo do Takoma Parku (Maryland). Od roku 1989 až do súčasnosti je sídlom Cirkvi adventistov siedmeho dňa Silver Spring v Marylande.

Keď cirkev v roku 1863 začala oficiálne existovať, hlásilo sa k nej približne 3500 členov, ktorí sa stretávali k spoločným sobotným bohoslužbám a modlitbám. Väčšina z nich pochádzala z blízkych regiónov. Do roku 1870 sa ich počet rozrástol na 16 tisíc. Do roku 1880 sa misijná činnosť vzťahovala len na Severnú Ameriku (USA a Kanada). Na prelome storočia, v roku 1901 mala cirkev 75 tisíc členov, prevádzkovala dve vysoké školy, zdravotnú školu, 27 nemocníc a 13 vydavateľských domov. Po skončení II. svetovej vojny tvorilo cirkev 360 tisíc členov, v roku 1961 ich počet dosiahol jeden milión. Na prelome tisícročia bolo na svete približne 10 miliónov adventistov. Rýchly rast zaznamenáva cirkev najmä na misijných poliach v Afrike, Strednej a Južnej Amerike. Z 18 028 796 členov (10/ 2013) tvorí len 7% Američanov. Oproti roku 1901 sa zvýšil aj počet rôznych vzdelávacích inštitúcií na viac ako 8000 tisíc. Adventistické školy navštevuje viac ako 1,75 mil. študentov. Keďže adventisti veria, že jedným z najvýznamnejších poslaní každého kresťana je pomoc blížnemu v núdzi, prevádzkuje cirkev okrem humanitárnej organizácie ADRA i 172 nemocníc a 238 kliník, ktoré ročne ošetria približne 16 mil. pacientov.

História adventizmu na Slovensku

Na Slovensku začali adventisti pôsobiť na prelome 19. a 20. storočia. Prví misionári z Nemecka a Maďarska pôsobili vo vtedajšom Prešporku (dnešnej Bratislave), Košiciach, ale i oblasti Liptova na strednom Slovensku, prvé zbory vznikali v rokoch 1911 – 1919. Pod Československou úniou vzniká aj Slovenské združenie CASD. S príchodom Druhej svetovej vojny dochádza k odtrhnutiu Podkarpatskej rusy, mnoho sestier i bratov zostáva odlúčených. Situácia sa na chvíľu zlepšila po skončení vojny. Adventisti pomáhali pozostalým rodinám hmotne i duchovne. Začiatkom 50. rokov bol z dôvodu politickej situácie, podobne ako vzdelávacie inštitúcie iných cirkví, zavretý aj adventistický teologický seminár. Následne v roku 1952 bola na štyri roky zakázaná činnosť cirkvi. Kazatelia sa museli vysporiadať s rôznymi postihmi, ktoré často nemíňali ani členov cirkvi v zamestnaní, škole, armáde, niekedy i domovoch. Mnoho týchto obmedzení zostalo aktuálnych aj po skončení zákazu činnosti cirkvi až do pádu komunistického režimu.

Od začiatku 90. rokov môžu adventisti siedmeho dňa znova otvorene hovoriť o svojej viere v Pána Boha. Postupne vznikla aj na Slovensku organizácia pre pomoc a rozvoj ADRA, vydavateľstvo Advent-Orion, Štúdio nádej a občianske združenie Pathfinder, ktoré sa venuje deťom a mládeži. Teologický Seminár CASD sídli v susednej Českej republike v mestečku Sázava. Tak, ako generácie veriacich pred nimi, očakávajú skorý príchod Ježiša Krista aj dnešní adventisti, v snahe žiť svoje životy tak, ako ich to učí Biblia.

V súčasnosti sa k adventistom hlási necelých 3000 obyvateľov Slovenska, ktorí sa schádzajú v približne tridsiatich zboroch a skupinách.