Vízia Slovenského združenia

V nadväznosti na víziu Cirkvi adventistov siedmeho dňa Česko-Slovenskej únie na obdobie rokov 2014 − 2019 sa prítomní delegáti uzniesli na tomto znení vízie Slovenského združenia:

 1. Keďže
  – si uvedomujeme, že vzťahy, ktoré by mali byť našou najsilnejšou stránkou, sú stále nedostatočné;
  – pozorujeme menší záujem o „duchovné pomôcky“, akými sú modlitebné a študijné stretnutia na individuálnom či skupinovom základe, najmä mimo sobotného dňa;
  – pociťujeme nedostatok angažovanosti v osobnej službe každého člena na základe individuálneho obdarovania a presvedčenia
 2. a zároveň
  – cirkev má snahu viesť zbory k tomu, aby prežívali spoločenstvo ako živá rodina;
  – cirkev si uvedomuje dôležitosť pestovania funkčného osobného vzťahu s Bohom v závislosti od Ducha Svätého;
  – cirkev považuje za dôležité načúvať jednotlivcovi a svetu formou zapojenia všetkých členov do radostnej a obetavej služby, aby sa Evanjelium predstavené trojanjelským posolstvom stalo „srdcovou záležitosťou“,
 3. preto navrhujeme,
  – aby sa každý člen zboru, podľa vlastného obdarovania a záujmu, stal súčasťou skupinky, zameranej na napĺňanie potrieb ľudí okolo nás.

Konferencia Združenia zároveň zaviazala jednotlivé inštitúcie a oddelenia upraviť svoje vízie na základe vízie cirkvi schválenej konferenciou SZ CASD. Verím, že sa ňou budete inšpirovať a stanete sa súčasťou mohutnej evanjelizačnej „kampane“, výsledkom ktorej bude zjavenie Jeho charakteru v zmysle slov verša: „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.“ (Ján 13,35)