PSE 2018: 180°

„Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3,3)

180° je názov PS:e 2018 a zároveň je to symbolické vyjadrenie najväčšieho zázraku, aký sa deje na tejto zemi – „obrátenie“.

Znovuzrodenie človeka a jeho odovzdanie sa Ježišovi Kristovi je Boží čin stvorenia – stvorenia nového srdca a nového života pre Božie kráľovstvo. Tento zázrak môže urobiť iba Boh. My môžeme nasmerovať niekoho na cestu k Bohu, môžeme mu dať Bibliu alebo mu povedať o vlastnej skúsenosti obrátenia o stoosemdesiat stupňov v našom živote. Ale potom sa môžeme iba pozerať alebo počúvať, ako Boh stvoril zo srdca kamenného a bezútešného srdce nové a mäsité, pripravené žiť pre Božie kráľovstvo.

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ (Ezechiel 36,26)PSE 2018

Obrátenie o 180 stupňov je hlavným obsahom PS:e 2018. Preto okrem piesní a kázania z Božieho slova zaznejú skúsenosti obrátených ľudí. Hneď ráno budeme môcť počuť niekoľko skúseností, ako Boh otočil životy ľudí o stoosemdesiat stupňov prostredníctvom evanjelia, ktoré sa k nim dostalo v nedávnom čase rôznymi cestami.

A poobede budú workshopy – kde bude priestor na príbehy, kedy obrat o stoosemdesiat stupňov znamenal zásadnú zmenu v živote celých rodín. Tri príbehy znovuzrodenia, ktoré stojí za to počuť, s možnosťou porozprávať sa naživo s bratmi a sestrami. Tými, čo prežili obrátenie v posledných rokoch, stali sa súčasťou adventného hnutia na Slovensku a slúžia v zboroch, kde boli pokrstení na vyznanie viery v Ježiša Krista, v ktorého uverili a ktorý obrátil ich životy o stoosemdesiat stupňov.

„Preto takto hovorí Hospodin: „Ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, budeš stáť predo mnou, ak budeš oddeľovať vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Oni nech sa obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim!“” (Jeremiáš 15,19)

PS:e 2018 je jedinečná príležitosť uvedomiť si, čo je na kresťanstve najdôležitejšie. Nie sú to fondy a investície, nie je to kritika a spochybňovanie, nie je to politika a inštitucionalizmus, nie sú to bariéry a predsudky. Toto neprinesie žiadanú zmenu. Najdôležitejší je živý Boh, spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý prináša reálnu zmenu do života človeka a ako jediný môže obrátiť o 180 stupňov život jedinca a život cirkvi.

Ak túžite vidieť najväčšie Božie zázraky súčasnosti, ak chcete počuť skúsenosti o pôsobení moci živého Boha a zakúsiť prítomnosť Ducha Svätého, ak chcete prežiť duchovné povzbudenie a prijať požehnanie, príďte 4. – 5. mája na PS:e 2018 v Banskej Bystrici.

Za organizačný tím
František Kolesár (vedúci oddelenia evanjelizácie SZ)